การทดสอบการเพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด (Insert Testing with Incorrect Data) เป็นกระบวนการทดสอบที่มุ่งเน้นการเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดในฐานข้อมูล. การทดสอบนี้ช่วยให้ผู้ทดสอบได้ทราบถึงความสามารถของระบบในการป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด.

นี่คือบางขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด:

 1. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีค่าที่ไม่ถูกต้อง:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่มีค่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับประเภทข้อมูลที่กำหนดในฐานข้อมูล, เช่น เพิ่มข้อมูลที่มีข้อมูลชนิดอักขระในฟิลด์ที่ควรเป็นตัวเลข.
 2. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่ขาดหาย:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่ขาดหายในฟิลด์ที่ต้องการข้อมูล, เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน.
 3. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่ล้มเหลวเนื่องจากความสัมพันธ์:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่ล้มเหลวเนื่องจากการละเมิดความสัมพันธ์ที่กำหนด, เช่น เพิ่มข้อมูลที่ไม่มีคู่ตอบในตารางที่ถูกอ้างอิง.
 4. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจ:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจที่กำหนด, เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขทางธุรกิจ.
 5. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดไว้, เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ละเมิดกฎหมาย.
 6. การทดสอบการเพิ่มข้อมูลที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติ:
  • เพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่ไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือมารยาททางธุรกิจ, เพื่อทดสอบว่าระบบสามารถป้องกันการเพิ่มข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ.

การทดสอบการเพิ่มข้อมูลเว็บสล็อตออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อประสานงานระหว่างระบบและฐานข้อมูลในรูปแบบที่ถูกต้องและป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้อง.

เกมยิงปลา